Dr. Asllan Karaj

ABOUT DR. ASLLAN KARAJ

I am from Bulqiza, which lies approximately 140 or so kilometres from our capital Tirana in Albania. I studied at a secondary professional mineralogy school, then did my military service in Rinas, after which time I worked for many years as a mineralogist. In 1991-1995 I studied law at Tirana University, and from 1995 to 1997 European Law at the Institute of Comparative Law at Lausanne University in Switzerland, and from 1998 to 2002 I completed my doctoral studies there.

During that time of hard work and studying, I organised a number of art exhibitions, mainly painting exhibitions both at Lausanne and Geneva, as it allowed me to relax and appreciate art as a fundamental part of our culture. It allows us to project, explain and create new ideas. I needed that to balance out my very intense studies. My tastes are eclectic, and I appreciate Impressionism, as well as cubism (in its message) and abstract expressionism. It is difficult to categorise one’s tastes in strict “schools”, and there are pieces of art that do not fall withing these above-mentioned categories which I also appreciate and love.

Art is a language with many “dialects”, thus allowing one to delve in many forms, and stumble upon sudden discoveries which bring joy, and pleasure. Understanding our world can come from all sorts of avenues, and art is one extremely important one. 

Je suis de Bulqiza, qui est situé approximativement à 140 km de notre capitale Tirana, en Albanie. J’ai étudié dans une école professionnelle secondaire de minéralogie, et ensuite j’ai fait mon service militaire à Rinas. Après le service j’ai travaillé plusieurs années comme minéralogue. De 1991 à 1995 j’ai étudié le droit à l’université de Tirana et de 1995 à 1997 j’ai continué mes études en Droit Européen à l’Institut de Droit Comparé à l’université de Lausanne. De 1998 à 2002 j’ai fait mon doctorat en droit constitutionnel. 

Durant ces études qui étaient intenses, j’ai organisé plusieurs expositions tant à Lausanne qu’a Genève. Des expositions de peintures principalement, qui me permirent de me détendre et d’apprécier l’art comme étant une partie fondamentale de notre culture, qui nous permet de projeter, d’expliquer et de créer de nouvelles idées. J’avais besoin de cet équilibre pendant mes études. Mes goûts sont éclectiques et j’aime l’art impressionniste, ainsi que le cubisme (surtout son message) et l’expressionisme abstrait. Il est difficile de catégoriser tous ses goûts strictement dans des « écoles » diverses, car il y a des créations artistiques qui ne tombent pas nécessairement dans les catégories précitées, et que j’apprécie aussi. 

L’art est une langue avec plusieurs « dialectes », qui nous permettent de rencontrer diverses formes sur lesquelles nous pouvons tomber et découvrir, et ceci nous donne joie et plaisir. La compréhension de notre monde peut venir de différentes sources, et l’art en est une qui est fort importante. 

Kam lindur në Bulqizë, e cila ndodhet 140 km larg nga kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana. Kam mbaruar shkollën e mesme profesionale të minierave më vonë kam kryer shërbimin ushtarak në Rinas. Pasi mbaruar shërbimin ushtarak kam punuar disa vite në miniere. Nga viti 1991 deri në vitin 1995 kam studiuar në drejtësi pranë Universitetit të Tiranës dhe gjatë vite 1995-1997 kam përfunduar studimet në Qendrën e Studimeve të Krahasuara për të Drejtën Europjane në Universitetin e Lozanes. Nga viti 1998 deri në vitin 2002 kam bërë tezën e doktoraturës për të drejtën kushtetuese.

Gjatë periudhës së studimeve të mija që ishte shumë e ngjeshur, kam organizuar disa ekspozita pikture si në Lozanë ashtu dhe në Gjenevë të Zvicrës. Këto ekspozita pikture, më dhanë mundësinë që të jemë më i frymëzuar dhe i lirshëm për të shijuar këtë gjini të artit si pjesë thelbësore e kulturës tonë, që na jep mundësinë që të projektojmë, shpjegojmë dhe krijojmë ide të reja. Kisha shumë nevojë për të krijuar këto raporte ke kë gjini arti gjatë periudhës së studimeve të mija. Shijet e mija janë elektike duke qenë se e dua impresionizmin, ashtu si kubizmin, (sidomos mesazhin që ai përcjell te ne) dhe expresionizmin abstrakt. Është e vështirë që të bësh një kategorizimin të saktë e të gjithë arritjeve te shkollave të ndryshme, sepse ka krijueshmëri artistike që nuk bëjnë pjesë në kategoritë e lartpërmendura, që më pëlqejnë shumë gjithashtu.

Arti është një gjuhë e mbushur me shume « dialekte », që na mundësojnë të hasim forma të ndryshme të cilat ne i ndeshim dhe i zbulojmë vazhdimisht, dhe pikërisht këto na mbushin me gëzim dhe kënaqësi.  Njohja e botës sonë mund të vijë nga burime të ndryshme, por arti është nga më të rëndësishmit.